Quan điểm xây dựng thương hiệu nông thôn mới –những tích cực và hạn chế

Những điểm tích cực về xây dựng nông thôn mới

Thời gian qua, với chủ trương và định hướng về phát triển nông nghiệp và kinh tế nông thôn gắn với xây dựng nông thôn mới nhằm nâng cao năng lực sản xuất cũng như đời sống của cộng đồng dân cư, bước đầu đã nâng cao đời sống của người dân các làng xã, từng bước đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa tại các địa phương.

Dựa trên mục tiêu nông thôn mới, nhiều tỉnh thành vận động các doanh nghiệp ủng hộ kinh phí, tạm ứng vật tư thanh toán trả chậm để hỗ trợ cùng nhân dân xây dựng kết cấu hạ tầng giao thông, kênh mương… Các giống cây trồng, vật nuôi có năng suất, chất lượng cao được đưa vào sản xuất, cơ giới hóa và tiến bộ kỹ thuật được áp dụng rộng rãi trong sản xuất nông nghiệp.

Những hạn chế trong việc xây dựng nông thôn mới

Các địa phương dựa trên tiêu chí chung nhưng nếu xét tiêu chuẩn xây dựng nông thôn dựa trên nhu cầu khách hàng địa phương thì việc phát triển nông thôn hiện nay có những hạn chế như:

  • Chưa có chiến lược dài hạn từ ban ngành Trung Ương đến chính quyền địa phương trong việc phát triển thương hiệu nông thôn để đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của khách hàng và cộng đồng về cơ sở hạ tầng, môi trường đầu tư, các dịch vụ khác;
  • Các cấp chính quyền chưa thấy được vai trò qua trọng trong việc phát triển hạ tầng giao thông, cũng như chưa có giải pháp thu hút các nguồn lực bên trong và bên ngoài trong phát triển hạ tầng và sản xuất kinh doanh tại các vùng nông thôn;
  • Năng lực của cơ quan quy hoạch còn hạn chế do công tác khảo sát hiện trạng chưa đầy đủ, đội ngũ cán bộ quy hoạch và quản lý quy hoạch chưa có kinh nghiệm;
  • Việc tuyên truyền, vận động, hướng dẫn tham gia vào dự án quy hoạch và thực hiện theo quy hoạch đối với cộng đồng dân cư, nhà đầu tư còn hạn chế;
  • Việc thanh tra, buông lỏng quản lý trong quy hoạch, phát triển hạ tầng, dẫn đến tình trạng tự phân lô, tự ý mở đường giao thông trong khu vực không bảo đảm tiêu chuẩn độ rộng, đường thẳng; không đáp ứng hệ thống hạ tầng giao thông cũng như môi trường thuận lợi cho nhà đầu tư và các dịch vụ phát triển.
  •  Phối hợp chính quyền, các ban ngành, các nhà tư vấn và cộng đồng chưa tốt trong quy hoạch, phát triển hạ tầng và liên kết sản xuất kinh doanh sản phẩm, dịch vụ;

                                                                              TS. Bùi Văn Quang–www.loba.com.vn

  MENU