Dịch vụ thương hiệu


Các dịch vụ

Thương hiệu địa phương

 • Hỗ trợ tập huấn, đào tạo và tư vấn về phát triển thương hiệu địa phương; 
 • Phối hợp báo cáo hội thảo và cung cấp tài liệu về quy trình phát triển thương hiệu địa phương; 
 • Hỗ trợ và huấn luyện xây dựng cấu trúc bộ phận phát triển thương hiệu địa phương hoặc marketing địa phương

Thương hiệu nông thôn

 • Hỗ trợ tập huấn và tư vấn về phát triển thương hiệu nông thôn; 
 • Phối hợp báo cáo hội thảo, workshop; 
 • Đào tạo và hỗ trợ tài liệu phát triển thương hiệu nông thôn.

Thương hiệu sản phẩm địa phương

 • Hỗ trợ và tập huấn các địa phương, các tổ chức, các hợp tác xã trong  việc phát triển thương hiệu sản phẩm nông sản hoặc các đặc sản địa phương;
 • Tư vấn mô hình hoặc cấu trúc tổ chức để vận hành quản lý;
 • Đào tạo thực hành marketing xuất khẩu đối với sản phẩm địa phương.

Thương hiệu du lịch

 • Hỗ trợ tập huấn, đào tạo, tư vấn, báo cáo hội thảo về quy trình phát triển thương hiệu dụ lịch;
 • Tập huấn cho các cơ sở kinh doanh du lịch (khu du lịch, nhà hàng, khách sạn) về hành vi khách du lịch và chiến lược marketing, thương hiệu du lịch.

Thương hiệu hiệp Hội

 • Tổ chức chia sẽ kinh nghiệm về xây dựng thương hiệu cho các thành viên các hiệp hội;
 • Phối hợp hỗ trợ, tập huấn, hội thảo về thương hiệu và marketing cho các hội viên.

Thương hiệu doanh nghiệp

 • Đào tạo, tư vấn và workshop cho các doanh nghiệp. >> Chi tiết

ĐĂNG KÝ

  MENU