Giới thiệu


Loba.com.vn được thiết lập nhằm mục tiêu:

  • Phổ biến kiến thức về phát triển thương hiệu Quốc gia và địa phương;
  • Tổ chức đào tạo, tư vấn, tập huấn, hội thảo liên quan kiến thức, cách thức tổ chức xây dựng và quản lý thương hiệu  địa phương;
  • Hỗ trợ tài liệu thương hiệu địa phương nhằm phục vụ cho các tỉnh, thành phố tham khảo và vận dụng;
  • Giúp thay đổi nhận thức và hành động của các ban ngành và cấp chính quyền trong việc thu hút khách hàng địa phương.

Chúng tôi mong được đồng hành với các tỉnh, thành phố trong việc phát triển thương hiệu đô thị, thương hiệu nông thôn, thương hiệu sản phẩm địa phương, thương hiệu du lịch, thương hiệu hiệp hội nhằm thu hút các loại khách hàng địa phương, huy động nguồn lực, góp phần đổi mới kinh tế xã hội, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cộng đồng dân cư.

  MENU